Startseite BuchungssystemFr 14.06.2024
Fr 8 UhrFr 9 UhrFr 10 UhrFr 11 UhrFr 12 UhrFr 13 UhrFr 14 UhrFr 15 UhrFr 16 UhrFr 17 UhrFr 18 UhrFr 19 UhrFr 20 UhrFr 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Platz 2
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Platz 3
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Wettkampf
U15m I
Yong-Ju L.
Myungeun L.
Yong-Ju L.
Myungeun L.
Platz 4
Trainer
Ole
Wettkampf
U15m II
Wettkampf
 
Stephanie H.
Marcus H.
Sa 15.06.2024
Sa 8 UhrSa 9 UhrSa 10 UhrSa 11 UhrSa 12 UhrSa 13 UhrSa 14 UhrSa 15 UhrSa 16 UhrSa 17 UhrSa 18 UhrSa 19 UhrSa 20 UhrSa 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Uwe
Trainer
Uwe
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Platz 2
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Platz 3
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
Platz 4
Wettkampf
H50
Wettkampf
H50
So 16.06.2024
So 8 UhrSo 9 UhrSo 10 UhrSo 11 UhrSo 12 UhrSo 13 UhrSo 14 UhrSo 15 UhrSo 16 UhrSo 17 UhrSo 18 UhrSo 19 UhrSo 20 UhrSo 21 Uhr
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Mo 17.06.2024
Mo 8 UhrMo 9 UhrMo 10 UhrMo 11 UhrMo 12 UhrMo 13 UhrMo 14 UhrMo 15 UhrMo 16 UhrMo 17 UhrMo 18 UhrMo 19 UhrMo 20 UhrMo 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Platz 2
Platz 3
Silke K.
Andrea R.
Platz 4
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Di 18.06.2024
Di 8 UhrDi 9 UhrDi 10 UhrDi 11 UhrDi 12 UhrDi 13 UhrDi 14 UhrDi 15 UhrDi 16 UhrDi 17 UhrDi 18 UhrDi 19 UhrDi 20 UhrDi 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Tim
Trainer
Uwe
Trainer
Uwe
Platz 2
Benjamin K.
Gast
Platz 3
Training
H40 II
Training
H40 II
Platz 4
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Training
H40 I
Training
H40 I
Mi 19.06.2024
Mi 8 UhrMi 9 UhrMi 10 UhrMi 11 UhrMi 12 UhrMi 13 UhrMi 14 UhrMi 15 UhrMi 16 UhrMi 17 UhrMi 18 UhrMi 19 UhrMi 20 UhrMi 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Platz 2
Moritz D.
Jan H.
Platz 3
Platz 4
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Do 20.06.2024
Do 8 UhrDo 9 UhrDo 10 UhrDo 11 UhrDo 12 UhrDo 13 UhrDo 14 UhrDo 15 UhrDo 16 UhrDo 17 UhrDo 18 UhrDo 19 UhrDo 20 UhrDo 21 Uhr
Platz 1
Training
H60/H70
Training
H60/H70
Trainer
Tim
Training
Herren I
Training
Herren I
Platz 2
Daniel W.
Clubmeisterschaft
Daniel W.
Clubmeisterschaft
Platz 3
Platz 4
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Trainer
Ole
Fr 21.06.2024
Fr 8 UhrFr 9 UhrFr 10 UhrFr 11 UhrFr 12 UhrFr 13 UhrFr 14 UhrFr 15 UhrFr 16 UhrFr 17 UhrFr 18 UhrFr 19 UhrFr 20 UhrFr 21 Uhr
Platz 1
Trainer
Tim
Trainer
Tim
Platz 2
Platz 3
Platz 4
Trainer
Ole